ಪದ-ಶ್ರಾವ್ಯ

ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಟಚ್!


  ಪದ-ಶ್ರಾವ್ಯ
  Loading Downloads
  125Episodes

  Following

  Followers

 • Archives

 • Recent Posts

 • Subscribe

  • add to iTunes
  • add to google
 • Feeds

  • rss2 podcast
  • atom feed
Archive for October 2010


Monarch Migration

Saturday, October 30th, 2010
DefaultTag | Comments

ದಿನಾಂಕ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

ಮೊನಾರ್ಕ್ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮಹಾಯಾತ್ರೆ

ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

"Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು!

Story of the Danaides

Saturday, October 23rd, 2010
DefaultTag | Comments

ದಿನಾಂಕ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

Danaides.jpg

ಬುಡ ಒಡೆದ ಗಡಿಗೆಯೂ ಕೊಡ ಹಿಡಿದ ಬೆಡಗಿಯೂ

ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

"Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು!

Ten Ten Ten

Saturday, October 9th, 2010
DefaultTag | Comments

ದಿನಾಂಕ 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

ಇವತ್ತು ‘ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಹತ್ತು’ ಗಮ್ಮತ್ತು

ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

"Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು!

Murphy’s Law and Burfi Law

Saturday, October 2nd, 2010
DefaultTag | Comments

ದಿನಾಂಕ 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

ಮರ್ಫಿಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಬರ್ಫಿಯ ನಿಯಮ

ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

"Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು!