ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ

ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಟಚ್!

24
Dec
Posted in Uncategorized by sjoshi at 12:55 am

ದಿನಾಂಕ 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013

ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ - ಭಾಗ 4

[ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಅವರ ’ಸಂತೃಪ್ತಿ’ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ]


* ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಶಿ


["Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು!]

00:0000:00
Comments | Embed | Download(Loading)
24
Dec
Posted in Uncategorized by sjoshi at 12:54 am

ದಿನಾಂಕ 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013

ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ - ಭಾಗ 3

[ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಅವರ ’ಸಂತೃಪ್ತಿ’ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ]


* ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಶಿ


["Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು!]

00:0000:00
Comments | Embed | Download(Loading)
24
Dec
Posted in Uncategorized by sjoshi at 12:52 am

ದಿನಾಂಕ 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013

ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ - ಭಾಗ 2

[ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಅವರ ’ಸಂತೃಪ್ತಿ’ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ]


* ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಶಿ


["Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು!]

00:0000:00
Comments | Embed | Download(Loading)
24
Dec
Posted in Uncategorized by sjoshi at 12:51 am

ದಿನಾಂಕ 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013

ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ - ಭಾಗ 1

[ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಅವರ ’ಸಂತೃಪ್ತಿ’ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ]


* ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಶಿ


["Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು!]

00:0000:00
Comments | Embed | Download(Loading)