ಪದ-ಶ್ರಾವ್ಯ

ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಟಚ್!


  ಪದ-ಶ್ರಾವ್ಯ
  Loading Downloads
  125Episodes

  Following

  Followers

 • Archives

 • Recent Posts

 • Subscribe

  • add to iTunes
  • add to google
 • Feeds

  • rss2 podcast
  • atom feed
4
Dec 2010
Effects of Sound Effects
Posted in DefaultTag by sjoshi at 2:32 pm

ದಿನಾಂಕ 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

ನಾನು ನುರಿತವನಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರೂ ‘ಇಫೆಕ್ಟ್’ ಮಾತ್ರ!

ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

"Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು!


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response , or trackback from your own site.