ಪದ-ಶ್ರಾವ್ಯ

ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಟಚ್!

7
Aug 2010
Katapaya Formula for Musical Notes
Posted in DefaultTag by sjoshi at 12:17 pm

psheaderultra.jpg

ದಿನಾಂಕ 08 ಆಗಸ್ಟ್ 2010ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

ರಾಗಕೆ ಸ್ವರವಾಗಿ ಸ್ವರಕೆ ಪದವಾಗಿ ‘ಕಟಪಯ’ ಸೂತ್ರ

ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

"Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು!


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response , or trackback from your own site.
Podbean App

Play this podcast on Podbean App