ಪದ-ಶ್ರಾವ್ಯ

ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಟಚ್!

13
Nov 2010
Stone Skipping
Posted in DefaultTag by sjoshi at 12:07 pm

ದಿನಾಂಕ 14 ನವೆಂಬರ್ 2010ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

ಕಪ್ಪೆಯಂತೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸುವ ಚಪ್ಪಟೆಕಲ್ಲು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು

ಕಪ್ಪೆಕಲ್ಲು ಆಟದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

"Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು!


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response , or trackback from your own site.